Sakrament chrztu

Sakrament Chrztu udzielany jest w kościele parafialnym w IV niedzielę miesiąca lub II sobotę miesiąca. W nadzwyczajnych sytuacjach w uzgodnieniu z Proboszczem.

 1. Chrzest należy zgłosić w kancelarii miesiąc przed zaplanowanym terminem. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 2. Akt chrztu spisuje się w kancelarii w ciągu tygodnia poprzedzającego ceremonię. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia z USC. Rodzice chrzestni mogą złożyć podpisy w dniu chrztu.
 3. Rodzice i chrzestni mają obowiązek przygotować się duchowo do chrztu dziecka poprzez sakrament pokuty i pojednania – spowiedź.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, żyjący zgodnie z wyznawaną wiarą, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli pochodzą spoza naszej parafii, powinni okazać stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 § 1.)

 1. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby:
  • niepraktykujące,
  • pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim,
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 § 1.)

 1. Do liturgii należy przygotować symbole chrzcielne: białą szatę i świecę.
 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 868 § 1.)

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.