Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej wolkaparafia.pl jest Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Wólce.
 2. Kontakt do administratora danych osobowych:
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  • realizacji formularza kontaktowego z kancelarią Parafii pw. Świętej Trójcy w Wólce (jako dane zwrotne)
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Inne
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt.2, jest niezbędne do realizacji przez Usługodawcę formularza kontaktowego.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt.2, mogą zostać wykorzystane do odpowiedzi na wiadomości zostawione w formularzu kontaktowym.

Podstawa przetwarzania danych

 1. Korzystanie ze strony oraz kontakt z kancelarią Parafii pw. Świętej Trójcy w Wólce za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. Formularz kontaktowy jest przetwarzany przez usługi Akismet (Automattic Inc. z siedzibą w USA) i reCAPTCHA (Google LLC z siedzibą w USA) w celu odfiltrowywania wiadomości niepożądanych (SPAM). Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez nią danych Usługobiorcy można znaleźć pod następującymi adresami:

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres wskazany w pkt 1.

Pliki „cookie”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookie”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookie” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookie” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  • sesyjne
  • stałe
  • analityczne
 4. „Cookie” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 5. „Stałe” pliki „cookie” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookie” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. „Cookie” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookie” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 7. Dane analityczne są przetwarzane przez usługi Jetpack (Automattic Inc. z siedzibą w USA) oraz Google Search Console (Google LLC z siedzibą w USA). Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez nie danych Usługobiorcy można znaleźć pod następującymi adresami:
 8. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookie” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Aktualizacja 19.10.2020