Kancelaria parafialna

Sakrament chrztu

Sakrament Chrztu udzielany jest w kościele parafialnym w IV niedzielę w czasie Mszy św. o 10.00 lub II sobotę miesiąca po Mszy św. o 18.00. W nadzwyczajnych sytuacjach w uzgodnieniu z Proboszczem.

 1. Chrzest należy zgłosić w kancelarii miesiąc przed zaplanowanym terminem. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 2. Akt chrztu spisuje się w kancelarii w ciągu tygodnia poprzedzającego ceremonię. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia z USC. Rodzice chrzestni mogą złożyć podpisy w dniu chrztu.
 3. Rodzice i chrzestni mają obowiązek przygotować się duchowo do chrztu dziecka poprzez sakrament pokuty i pojednania – spowiedź.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, żyjący zgodnie z wyznawaną wiarą, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli pochodzą spoza naszej parafii, powinni okazać stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 § 1.)

 1. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby:
  • niepraktykujące,
  • pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim,
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 § 1.)

 1. Do liturgii należy przygotować symbole chrzcielne: białą szatę i świecę.
 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 868 § 1.)

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.


Sakrament małżeństwa

 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Sam termin ślubu należy ustalić odpowiednio wcześniej.
 2. Małżeństwo można ważnie zawrzeć tylko we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu na terenie innej parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do tego sakramentu.
 3. Zgłaszając się do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 3 miesiącami),
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
  • świadectwo religii z ostatniej klasy,
  • w przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka.
 4. Jeżeli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii, osoba ta powinna przedstawić własnemu proboszczowi pisemną prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, sporządzonych w tutejszej kancelarii, a następnie dostarczyć potwierdzenie ich wygłoszenia.
 5. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem),
  • udział w 10 katechezach przedmałżeńskich,
  • indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,
  • „dzień skupienia” dla narzeczonych.
 6. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:
  • indeks potwierdzający wysłuchanie katechez przedmałżeńskich wraz z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej,
  • licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,
  • dokumenty z USC uprawniające do zawarcia małżeństwa kościelnego ze skutkami w prawie świeckim (tzw. ślubu konkordatowego) lub odpis aktu wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.
 7. Świadkowie mogą złożyć podpisy pod aktem małżeństwa w kancelarii na 15 min. przed liturgią.
 8. Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione.

Pogrzeb katolicki

 1. Bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu uzgodnienia daty i godziny pogrzebu.
 2. W celu wpisania do księgi zmarłych należy przedstawić odpis aktu zgonu z USC. Jeżeli złożenie zwłok będzie na miejscowym cmentarzu parafialnym także kartę zgonu – część przeznaczoną dla administracji cmentarza. Należy dostarczyć także informację o przyjętych przed śmiercią sakramentach (np. od kapelana szpitalnego).
 3. Jeżeli zmarły mieszkał w innej parafii, należy przedstawić pisemną informację o zmarłym wystawioną przez miejscowego proboszcza.
 4. Najcenniejszym darem dla zmarłego jest przyjęta podczas liturgii w jego intencji Komunia święta, zawsze można skorzystać ze spowiedzi przed liturgią pogrzebową.
 5. Potrzeba zatroszczenia się o stałą modlitwę wspólnoty parafialnej w intencji swoich bliskich zmarłych poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy św. (zwłaszcza w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dzień imienin) oraz modlitwy różańcowej podczas listopadowych „wypominków”.
 6. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy za życia świadomie i jawnie zerwali łączność z Kościołem, i zmarli uparcie odmawiając sakramentalnego pojednania z Bogiem.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1184 § 1.)